Ομάδα εργασίας για την ρύθμιση του πλαισίου εκπαίδεσης κρατουμένων σε ΑΕΙ

0

 

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, με αντικείμενο τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρ. 11 του ν. 4312/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις των καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
1. Σταματίνα Πούλου του Αναστασίου, Διδάκτορα Νομικής, ως Πρόεδρο,
2. Ελένη Καλαμπάκου του Παναγιώτη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο γραφείο
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
3. Ευαγγελία Ρόγκα του Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εργασίας και
Εκπαίδευσης Κρατουμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτριά της την Αναστασία Βαρελά του Δημητρίου, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,
4. Ανδρέα Ποτολιό του Αλέκου, Προϊστάμενο του Ε΄ Τμήματος της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
5. Σπυρίδωνα Πιστιόλη του Βλασίου, Δικηγόρο με έμμισθη εντολή, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Τσέλση – Αναστασία Λαζαρίδου του Ευάγγελου, μετακλητή υπάλληλος στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της έως 15 Ιουλίου 2015.