Ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (Αθήvα, 19-10-2017 Αριθ. πρωτ.: 72393) ορίχονται µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών για θητεία δύο (2) ετών:

Α. τη Δήµητρα Παπαδοπούλου του Άγγελου (Α∆Τ Ξ 163868), Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε αναπληρώτριά της, την Ανθή Πελλένη – Παπαγεωργίου του Κλέαρχου (Α∆Τ ΑΚ 112487), Καθηγήτρια της ίδιας Σχολής, και 

B τον Ιωάννη Συµεωνίδη του Λαζάρου (Α∆Τ ΑΗ 676346), Καθηγητή της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε αναπληρωτή του, τον Σπυρίδωνα Ψυχοµάνη του ∆ιονυσίου (Α∆Τ ΑΑ 413811), Καθηγητή της ίδιας Σχολής

Σχόλια