Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης

0

Μεταξύ αυτών προβλέπονται κριτήρια όπως ο χρόνος παραμονής στην Ελλάδα, η ηλικία, η επαγγελματική δραστηριότητα, το μορφωτικό επίπεδο, η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η γέννηση ή η φοίτηση τέκνου στην Ελλάδα και άλλα.

Τα ανωτέρω κριτήρια συνεκτιμώνται για τη συμπλήρωση της γενικής εικόνας και της βασιμότητας του αιτήματος οικογενειακής επανένωσης και τη διαπίστωση συνδρομής ουσιαστικών προϋποθέσεων ενσωμάτωσης, ενώ για την έγκριση του σχετικού αιτήματος δεν απαιτείται η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων. Επισημαίνεται, ότι το αίτημα κρίνεται εξατομικευμένα και βάσει της βαρύτητας των πληρούμενων επιμέρους κριτηρίων, ωστόσο τονίζεται, ότι η τυχόν πλήρωση ενός εκ των ως άνω κριτηρίων δεν προδικάζει και την έγκριση του αιτήματος.

 

Σχόλια