Παραβίαση κοινοτικής νομοθεσίας από την Ελλάδα για μη αναγνώριση πτυχίων

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η Ελλάδα παραβιάζει ορισμένα άρθρα της κοινοτικής οδηγίας 92/51 σχετικά με το σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με το να μην αναγνωρίζει τα διπλώματα οπτικών που χορηγούν οι αρμόδιες ιταλικές αρχές μετά από εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνίας βάσει της οποίας η εκπαίδευση που παρέχεται στην Ελλάδα από ιδιωτικό φορέα αναγνωρίζεται από τις εν λόγω ιταλικές αρχές.
Το Δικαστήριο έκρινε ακόμη ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη σχετική κοινοτική νομοθεσία θέτοντας ως προϋπόθεση της εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης των ιταλικών διπλωμάτων οπτικού την αποστολή από τις ιταλικές αρχές απάντησης σε πέντε ερωτήματα που τους έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές.
Σύμφωνα με το ΔΕΚ η Ελλάδα αντιβαίνει στη σχετική οδηγία η ρύθμιση με την οποία δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας σε όσους υπέβαλαν αιτήσεις αναγνώρισης ιταλικών διπλωμάτων οπτικού πριν από την έναρξη ισχύος του ελληνικού νόμου 2916/2001, ο οποίος αφορά τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
Η οδηγία 92/51 καθιερώνει ένα γενικό συμπληρωματικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης που καλύπτει τα επίπεδα εκπαίδευσης κύκλου διάρκειας ενός έως τριών ετών, ενώ η οδηγία 89/48 αφορά τα προσόντα για τα οποία απαιτούνται σπουδές τριών τουλάχιστον ετών. Η οδηγία επιβάλλει γενική υποχρέωση αναγνώρισης των διπλωμάτων που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών.
Η απόφαση του Δικαστηρίου εκδόθηκε μετά από προσφυγή κατά της Ελλάδας από την Επιτροπή, η οποία έκρινε ότι η χώρα μας έχει εφαρμόσει την οδηγία 92/51 με τρόπο λανθασμένο όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων οπτικών.

Σχόλια