Παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό

0

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο, επειδή δεν τήρησε την κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με την ίδρυση εθνικής εποπτικής αρχής στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα δεν έχει μεριμνήσει για την πλήρη ίδρυση της ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής, ως όφειλε σύμφωνα με τον κανονισμό – πλαίσιο για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2004.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός προέβλεπε διαχωρισμό, ανάμεσα στην παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών από τη μία και στην επιτήρηση και κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω υπηρεσιών από την άλλη.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη – μέλη ήταν υποχρεωμένα να ορίσουν ή να ιδρύσουν ανεξάρτητη εθνική εποπτική αρχή που θα εκτελούσε τα διάφορα καθήκοντα όπως αυτά προσδιορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποχρέωση στην οποία η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι σήμερα, παρά τις δύο αιτιολογημένες γνώμες που έχει ήδη λάβει από την Επιτροπή.

Σχόλια