Παραπομπή της Ελλάδας για τις ενισχύσεις στα Ελληνικά Ναυπηγεία

0

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε η Κομισιόν, διαπιστώνοντας ότι η χώρα δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση προηγούμενης απόφασής της, κατά την οποία όφειλε να αναζητήσει καταβληθείσες από το Δημόσιο ενισχύσεις της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ.
Η απόφαση της Κομισιόν, με την οποία ζητείται από το ελληνικό κράτος να ανακτήσει τις ενισχύσεις της Ελληνικά Ναυπηγεία εξεδόθη στις 2 Ιουλίου 2008. Αιτία της απόφασης στάθηκε το γεγονός ότι πέρα από τις εγκριθείσες ενισχύσεις ύψους 189,5 εκατ. ευρώ που εφαρμόστηκαν καταχρηστικά, οι ενισχύσεις αυτές αφορούν εγγυήσεις δανείου, δάνεια, εισφορές κεφαλαίων, αντεγγύηση, εγγυήσεις και προκαταβολές καθ υπέρβαση των δαπανών για την εκτέλεση των συμβάσεων που ανέρχονται στο ποσό περίπου των 230 εκατ. ευρώ κατά το χρονικό σημείο που χορηγήθηκαν.

Σχόλια