Παραπομπή της Ελλάδας για το ωράριο των γιατρών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα, κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον χρόνο εργασίας των γιατρών που απασχολούνται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω ιατροί δεν εργάζονται, κατά μέσο όρο, μέχρι 48 ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών.

Οι γιατροί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην Ελλάδα, συχνά εργάζονται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 64 ώρες την εβδομάδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερες από 90 ώρες, ενώ δεν υφίσταται νόμιμο ανώτατο όριο ως προς το πόσες συνεχόμενες ώρες μπορεί να κληθούν να εργαστούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αυτή την κατάσταση σοβαρή παράβαση της κοινοτικής οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, η οποία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία και την ασφάλεια των ιατρών, αλλά και τους ασθενείς τους.

Η Κομισιόν ενημερώθηκε μετά από καταγγελίες γιατρών και ζήτησε από την Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής των δημόσιων Αρχών με τις διατάξεις της Οδηγίας, χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Οδηγία, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα καθορισμού ανώτατου ορίου όσον αφορά τον χρόνο εργασίας, για λόγους υγείας και ασφάλειας. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα, κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών.

Σχόλια