Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ για τους περιορισμούς στις επενδύσεις

0

Να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αιτιολογικό ότι διατηρεί σε ισχύ περιορισμούς στις επενδύσεις που αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί που τίθενται από την εσωτερική έννομη τάξη στις στρατηγικές επενδύσεις περιορίζουν δυσανάλογα την ικανότητα των ατόμων να αποκτούν μετοχές πέρα από συγκεκριμένο ανώτατο όριο. Της απόφασης για την παραπομπή είχε προηγηθεί, όπως προβλέπεται, η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, με την οποία η χώρα καλείτο να συμμορφωθεί προς το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά. Παράλληλα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι το 2009 θεσπίστηκαν στην ελληνική νομοθεσία δύο μηχανισμοί αδειοδότησης που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ικανότητα ενός προσώπου να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου σε ποσοστό άνω του 20% και να λαμβάνει αποφάσεις στις αποκαλούμενες «στρατηγικές επιχειρήσεις». Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο μόνο το Δημόσιο μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό, εκτός εάν έχει χορηγηθεί προηγουμένως έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, ενώ προβλέπεται ακόμη ότι για ορισμένες αποφάσεις που αφορούν σημαντικά διαχειριστικά θέματα απαιτείται και η έγκριση του υπουργού των Οικονομικών. Κατόπιν ανάλυσης των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι από την εφαρμογή του προκύπτει σοβαρό ζήτημα ασφάλειας δικαίου που λειτουργεί αποτρεπτικά για τις επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες, που χαρακτηρίζονται από το Δημόσιο ως στρατηγικής σημασίας.

Σχόλια