Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΚ για μεροληπτικές φορολογικές διατάξεις στην αγορά πρώτης κατοικίας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει για την αγορά πρώτης κατοικίας στην επικράτειά της.
Η ελληνική νομοθεσία εξαιρεί τους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας από τον φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας κατά την αγορά της πρώτης κατοικίας δίχως να προβλέπει το ίδιο για αγοραστές πρώτης κατοικίας που δεν διαμένουν μόνιμα στην χώρα, αλλά προτίθενται να το πράξουν μελλοντικά.
Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι κανόνες που έχει θεσπίσει η Ελλάδα προβλέπουν την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σε υπηκόους της Ελλάδας που διαμένουν στο εξωτερικό κατά την αγορά της πρώτης κατοικίας τους στην Ελλάδα, ενώ δεν προβλέπει το ίδιο για τους αλλοδαπούς.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαλλαγές που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία παραβιάζουν τη γενική απαγόρευση κάθε είδους μεροληπτικής διάκρισης καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την ελευθερία εγκατάστασης που έχουν θεσπιστεί με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ.
Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ευνοϊκότερα από φορολογική σκοπιά τα άτομα που αγοράζουν την πρώτη κατοικία τους στην Ελλάδα με στόχο να εγκατασταθούν μόνιμα σε αυτήν, συγκριτικά προς εκείνους που απλώς αγοράζουν ανάλογη κατοικία για επενδυτικούς σκοπούς.
Η εν λόγω διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δικαιολογηθεί από την επιθυμία να προαχθεί η αγορά στέγης και να προληφθεί ή, τουλάχιστον, να μειωθεί η κερδοσκοπία. Ωστόσο, η ίδια αντιμετώπιση πρέπει να ισχύει για όλους τους αγοραστές πρώτης κατοικίας που προτίθενται να διαμείνουν σε αυτήν ανεξαρτήτως του αν είναι ήδη μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας κατά τη στιγμή της αγοράς ή όχι.
Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα κάνει αρνητικές διακρίσεις βάσει της υπηκοότητας δεδομένου ότι οι Έλληνες υπήκοοι που δεν διαμένουν στην χώρα, απαλλάσσονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα κατά την αγορά του πρώτου στοιχείου ακίνητης περιουσίας τους εκεί ενώ οι μη διαμένοντες στην Ελλάδα που δεν είναι υπήκοοι της χώρες δεν αποτελούν αντικείμενο ανάλογης απαλλαγής.
Δεδομένου ότι οι προαναφερόμενοι φορολογικοί κανόνες της Ελλάδας δεν έχουν τροποποιηθεί ώστε η χώρα αυτή να συμμορφωθεί προς την αιτιολογημένη γνώμη που της απεστάλη στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 (IP/08/1364), η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις υποθέσεις αυτές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια