Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το περιβάλλον

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα λόγω της μη λήψης μέτρων για το χαρακτηρισμό και την προστασία των περιοχών που αποτελούν τμήμα του δικτύου ΝΑΤURA 2000. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Δήμα σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος κατήγγειλε ότι σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000 έχουν πραγματοποιηθεί το 2004 μπαζώματα, επιχωματώσεις, αυθαίρετες κατασκευές και παράνομοι δρόμοι κατά παράβαση των οδηγιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Περιβάλλοντος δηλώνει ότι «»δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει χαρακτηρίσει επαρκή αριθμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας, η Επιτροπή παρέπεμψε το ζήτημα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εις ό,τι αφορά την προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, το Δεκέμβριο του 2004 η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία επί παραβάσει, επειδή η Ελλάδα δεν είχε προσδώσει στους χαρακτηρισμένους τόπους κατάλληλο καθεστώς νομικής προστασίας, ικανό να εξασφαλίσει στόχους διατήρησης των εμπλεκόμενων ειδών και ενδιαιτημάτων»».

Ο κ. Δήμας αναφέρει ακόμα ότι το δίκτυο ΝΑΤURA 2000 αποτελείται από Ειδικές Ζώνες Διατήρησης που χαρακτηρίζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και επίσης ενσωματώνει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που χαρακτηρίζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών.

Σχόλια