Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το τέλος ταξινόμησης στα μισθωμένα οχήματα

0

Ο λόγος της παραπομπής είναι το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τα τέλη ταξινόμησης σε οχήματα που μισθώνονται στην Ελλάδα από εκμισθωτή που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος, δεν έχει αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι ένα πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και μισθώνει όχημα από εκμισθωτή που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., οφείλει τα τέλη ταξινόμησης των οχημάτων στο ακέραιο.

Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ζήτημα της διασυνοριακής χρηματοδοτικής μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων αντίκειται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (βλ. υποθέσεις C-451/99 Cura Anlagen και C-91/10 VAV Autovermietung),τα κράτη-μέλη οφείλουν να εισπράττουν στην περίπτωση διασυνοριακής χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τέλος ανάλογο μόνο με τη διάρκεια χρήσης του οχήματος. Αντιθέτως, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι το τέλος ταξινόμησης καταβάλλεται ολόκληρο, ανεξαρτήτως χρήσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών που προβλέπονται από τις Συνθήκες και μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Τέλος, το αίτημα της Επιτροπής, που λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, ορίζει ότι εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία εντός δύο μηνών, τότε μπορεί να αποφασισθεί η παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ.