Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

0

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία είχε οριστεί με την αριθ. 31109/25-04-2017 (Α.Δ.Α.: 67ΕΓΩ-Ε0Ζ) σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται έως τις 22 Μαΐου 2017.”

Σχόλια