Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία είχε οριστεί με την αριθ. 31109/25-04-2017 (Α.Δ.Α.: 67ΕΓΩ-Ε0Ζ) σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και την αριθ. 38889/15-05-2017 ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, παρατείνεται έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Σχόλια