Παράταση προθεσμιών για τις Γενικές Συνελεύσεις

0

Στο Νόμο 4331/2015 με τίτλο “Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις”, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69 Α΄/2-7-2015 περιλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 48,  σύμφωνα με την οποία:

“Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.”

Ως εκ τούτου, για την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων σχετικά με την εκπρόθεσμη σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να εξετάζεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων, η οποία σήμερα είναι η 20η Ιουλίου 2015. Με δεδομένη αυτή την ημερομηνία, οι Γενικές Συνελεύσεις είναι δυνατόν να λάβουν χώρα έως την 20η Αυγούστου 2015.

Σχόλια