Παράταση στο μέτρο της απόσυρσης οχημάτων μέχρι το τέλος του 2013

0

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2013 η ισχύς της του μέτρου της απόσυρσης οχημάτων, σύμφωνα με σχετική διάταξη του Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17/23.01.2013) [PDF]. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 18, 20 και 21 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον κλάδο των αυτοκινήτων και περιλαμβάνουν το μέτρο της απόσυρσης, την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων, την απαλλαγή από το σχετικό τέλος των πολύτεκνων γονέων καθώς και την αλλαγή του φόρου πολυτελείας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Αναφορικά με το μέτρο της απόσυρσης, να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 20 παρ. 1 περ. ζ του νόμου, η αίτηση επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης δύναται να κατατεθεί ενώπιον της αρμόδιας τελωνειακής αρχής μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο έως και την 31.12.2014. Τέλος, σημειώνεται ότι η ισχύς των διατάξεων του νόμου έχει αρχίσει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια