Παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο

0

Με τροπολογία η οποία περιελήφθηκε στο νομοσχέδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο, δίδεται παράταση έξι [6] μηνών της προθεσμίας οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο.

Ειδικότερα  στην τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

– Παρατείνεται για έξι (6) επιπλέον μήνες, αποκλειστικά για τις περιοχές εκείνες στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018, η προθεσμία (άρθρο 6 παρ.2β, Ν.2664/1998/ΦΕΚ Α 275), σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία.

– Αναστέλλονται κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), μέχρι τις 31-10-2018, οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθώς και οι πράξεις διασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46 παρ.5 του Ν.4174/2013 και άρθρο 14 του Ν. 2523/1997).

Σχόλια