Παρατηρήσεις του ΤΕΕ στο ν/σ για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ

0

Το ΤΕΕ δια του επιμελητή της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ,Κώστα Αλεξόπουλου, κατέθεσε στην Επιτροπή της Βουλής τις παρατηρήσεις του για το Σχέδιο Νόμου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Αλεξόπουλος επισήμανε ότι αυτό διαφέρει σε πολύ σημαντικό βαθμό από εκείνο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2006. Το νέο σχέδιο έχει άλλη σύνταξη, άλλη συγκρότηση και, εν πολλοίς, άλλη λογική. «Γι αυτό και θα πρέπει να το δει κανείς από το μηδέν, και να προσπαθήσει σε αρκετά κρίσιμα σημεία του να «μαντέψει» τι ακριβώς εννοεί και τι τελικά προβλέπει. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, παρουσιάζει κάποιες βελτιώσεις, κυρίως σε ειδικά θέματα (π.χ. στην τιμολόγηση των φωτοβολταϊκών).

Οκτώ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του παρόντος νομοσχεδίου:

α) Η αοριστία του, όσον αφορά κρίσιμα ζητήματα αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, η γενικόλογη και επαμφοτερίζουσα διατύπωση πολλών σχετικών διατάξεών του και η αναβολή ρύθμισης των κρίσιμων αυτών ζητημάτων (π.χ. των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ) σε μεταγενέστερες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ή και μόνο της ΡΑΕ

β) Η υπερτροφική διόγκωση του ρόλου της ΡΑΕ και η συσσώρευση σε αυτήν νέων αρμοδιοτήτων και εξουσιών, ακόμα και σε θέματα εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

γ) Η αφαίρεση από το νομοσχέδιο ολόκληρου του κεφαλαίου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό των έργων ΑΠΕ, κεφαλαίου που υπήρχε και στα δύο προηγούμενα Σχέδια (Απριλίου 2005, Ιανουαρίου 2006).

δ) Η θεσμοθέτηση επανεξέτασης με σκοπό την ανάκληση ενός μεγάλου αριθμού ήδη εκδοθεισών αδειών παραγωγής, ύψους πολλών εκατοντάδων MW, και την ανακατανομή τους.

ε) Λείπουν οι στόχοι ανά μορφή ΑΠΕ και οι στόχοι για τα μεγέθη (Φ/Β) για το 2010 σε συνδυασμό με τον εθνικό στόχο 20,1% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

στ) Οι ρυθμίσεις των άρθρων για τους υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ έχουν ως βασικό στόχο τον περιορισμό της ισχύος των μονάδων ΑΠΕ του υβριδικού σταθμού στο ελάχιστο δυνατό (μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ΑΠΕ: το πολύ 20% μεγαλύτερη από την εγκατεστημένη ισχύ των-συμβατικών-μονάδων αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού), με παράλληλη βέβαια αύξηση του ποσοστού της συμβατικής ενέργειας που ο υβριδικός σταθμός μπορεί να απορροφά από το Δίκτυο (30%!).

ζ) Η διάρκεια της Σύμβασης αγοράς είναι 12 έτη και για τα υβριδικά 20 έτη με την προϋπόθεση ότι διατηρείται η σύμβαση σε ισχύ ακόμη και όταν συνδεθεί το νησί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο.

η) Δεν υπάρχουν κίνητρα για κατασκευή εξοπλισμού Φ/Β ή αιολικών μονάδων.