Παρέµβαση του ΣτΠ για απαλλαγή από το ΕΕΤΗ∆Ε ακινήτου χαρακτηρισµένου ως αρχαίο µνηµείο

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, πολίτης προσέφυγε στην Αρχή µε αίτηµα να απαλλαγεί ακίνητό του, το οποίο βρίσκεται στην παλαιά πόλη των Χανίων και αποτελεί αρχαίο µνηµείο, από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) του έτους 2011.

Σύµφωνα µε την αρµόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το συγκεκριµένο ακίνητο έχει χαρακτηρισθεί αυτοτελώς ως αρχαίο µνηµείο, καθώς διατηρεί αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία της όψιµης Βενετοκρατίας και της πρώιµης Τουρκοκρατίας.
 
Η νοµοθεσία προβλέπει ότι ως αρχαία µνηµεία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830. Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία προστατεύονται από τον νόµο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.
Επιπλέον, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών µνηµείων απαλλάσσονται από το ΕΕΤΗ∆Ε. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε προς τη ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονοµικών ότι το εν λόγω ακίνητο είναι αρχαίο µνηµείο και ότι, σύµφωνα µε την νοµοθεσία, δεν απαιτείται η έκδοση και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης οποιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης.
Συνεπώς, δεν υφίσταται σχετικό ΦΕΚ για να προσκοµιστεί στην αρµόδια ∆ΟΥ, όπως προέβλεπε η σχετική εγκύκλιος ως προϋπόθεση για την απαλλαγή του ακίνητου από το ΕΕΤΗ∆Ε.
Επιπλέον, τόνισε ότι το ακίνητο πληροί σαφέστατα τις προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις απαλλαγής του από το ΕΕΤΗ∆Ε.
 
Το Υπουργείο Οικονοµικών αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΟΥ, το ακίνητο απαλλάχθηκε από το Τέλος και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη το χρηµατικό ποσό που είχε ήδη καταβάλει.