Παρεμβάσεις του ΣτΠ του Πολίτη σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με πρόσφατες παρεμβάσεις του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: α) πέτυχε την έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τη θέση σε αναγκαστική ακινησία δίκυκλων – τρίκυκλων μοτοσικλετών για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης β) ζήτησε την ομοιόμορφη και ενιαία αντιμετώπιση ενστάσεων πολιτών όταν στην κλήση αναγράφεται εσφαλμένα το χρώμα του οχήματος, γ) προκάλεσε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρησης της ομάδας αίματος στην άδεια οδήγησης οχήματος.

Οι παρεμβάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής αναλυτικά:

1. Παροχή διευκρινίσεων για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία δίκυκλων – τρίκυκλων μοτοσικλετών για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης:

Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο ζητώντας τη μεσολάβησή του προς Δ.Ο.Υ.
προκειμένου να θέσει σε αναγκαστική ακινησία δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής της το έτος 2001.

Η εν λόγω Δ.Ο.Υ. αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του πολίτη, ισχυριζόμενη ότι στο
περιεχόμενο των υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ 1133/25-6-2015 & ΠΟΛ 1147/3-7-2015 προγενέστερων εγκυκλίων (βλ. σχετικά www.synigoros.gr/resources/20172025-synopsi-ksxkp-pol1136-17.pdf) δεν υπάγονταν οι δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τη .Ο.Υ., το οποίο κοινοποίησε στην Ανεξάρτητη Αρχή ημοσίων Εσόδων (ΑΑ Ε), υποστηρίζοντας την άποψη ότι στις διατάξεις σχετικά με την αναγκαστική ακινησία οχημάτων λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους υπάγονται και οι δίκυκλες-τρίκυκλες μοτοσικλέτες. Η άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής έγινε δεκτή και η ΑΑ Ε εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ 1213/21-12-2017 εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι καταλαμβάνουν όλα τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα οχήματα καθώς και τις δίκυκλες – τρίκυκλες μοτοσικλέτες.

2. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά την ομοιόμορφη και ενιαία αντιμετώπιση ενστάσεων πολιτών όταν στην κλήση αναγράφεται εσφαλμένο το χρώμα του οχήματος.

Ο Συνήγορος το έτος 2014 με σχετική Σύνοψη ιαμεσολάβησης
(https://www.synigoros.gr/resources/docs/459378.pdf) είχε επισημάνει στις αρμόδιες
υπηρεσίες την υποχρέωσή τους να προβαίνουν στην ουσιαστική εξέταση των αιτημάτων
ενστάσεων των πολιτών, τα οποία αφορούσαν στην ανάκληση Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων (κλήσεις) ή στη μη βεβαίωση ποσών προστίμων του Κ.Ο.Κ. που προέρχονταν από κλήσεις των οποίων το περιεχόμενο ήταν ελλιπές ή εσφαλμένο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (υπ΄ αριθμ. 2515/64/2007/11-7-2017 ΚΥΑ και 2 άρθρα 4, 10 & 104 του Κ.Ο.Κ.). Τέσσερα χρόνια μετά την ανωτέρω Σύνοψη
Δ ιαμεσολάβησης και παρά την ισχύ του ιδίου θεσμικού πλαισίου, ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει διαπιστώσει διαφορετική διοικητική πρακτική στην εξέταση ενστάσεων πολιτών για ανάκληση των επιβαλλόμενων κλήσεων ή μη βεβαιώσεων ποσών προστίμων του Κ.Ο.Κ. στις περιπτώσεις που στην κλήση αναγράφεται εσφαλμένα το
ΧΡΩΜΑ του οχήματος, σε σχέση με το ΧΡΩΜΑ του οχήματος που αναγράφεται στην
άδεια κυκλοφορίας αυτού.

Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο (συνημμένο) στα
συναρμόδια Υπουργεία (Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και ιοικητικής
Ανασυγκρότησης καθώς και Προστασίας του Πολίτη) και ζήτησε από τους αρμόδιους
να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητές τους, προκειμένου να επιτευχθεί η
ομοιόμορφη και ενιαία διοικητική αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, εκπληρώνοντας έτσι τη βούληση του νομοθέτη για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και εξαλείφοντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης πολιτών που δημιουργεί η διαφορετική διοικητική πρακτική.

3. Δυνατότητα Καταχώρησης Ομάδας Αίματος στην Άδεια Οδήγησης Οχήματος

Κάτοχος Άδειας οδήγησης δίκυκλης μηχανής προσέφυγε στο Συνήγορο, καθώς κατά την υποβολή αιτήματός του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την αντικατάσταση της εν λόγω Άδειας με Άδεια νέου Τύπου, διαπίστωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί στη καταχώρηση της Ομάδας Αίματός του.

Ο ενδιαφερόμενος διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο καθώς ήταν σε γνώση του ότι έτερος πολίτης κατά την διεκπεραίωση όμοιου αιτήματος το οποίο είχε υποβληθεί σε αρμόδια Περιφερειακή Δ ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, απέκτησε Άδεια Οδήγησης νέου Τύπου στην οποία η υπηρεσία καταχώρησε και την ομάδα αίματός του.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στην αρμόδια ιεύθυνση ιοικητικής Οργάνωσης & Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, καθώς και στη Δ ιεύθυνση Απλούστευσης ιαδικασιών & Παροχής Υπηρεσιών ημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνοντας αφενός τον διαφορετικό τρόπο ολοκλήρωσης της ίδιας διοικητικής διαδικασίας από διαφορετικές αρμόδιες υπηρεσίες, αφετέρου την παράλειψη πρόβλεψης συγκεκριμένου πεδίου στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Αντικατάστασης Άδειας Οδήγησης για καταχώρηση στοιχείου μη συνδεόμενου με τη διαχείριση της άδειας οδήγησης ή με την οδική ασφάλεια σύμφωνα με την παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του Π 51/2002.

Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου, οι ανωτέρω συναρμόδιες υπηρεσίες
προέβησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και με την υπ΄ αριθμ. 48738/5824/6-7-
2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δ ικτύων αντικαταστάθηκε η υπ΄ αριθμ. 50984/7947/22-11-2013 προγενέστερη, και καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, εκ νέου οι διοικητικές διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης και αντικατάστασης αδειών οδήγησης και το περιεχόμενο των αντίστοιχων εντύπων τους.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr

Σχόλια