Παρέμβαση ΣτΠ για επιστροφή παραβόλου σε αλλοδαπή εργαζόμενη

0

Έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στο υπουργείο Εσωτερικών, επιστράφηκε σε αλλοδαπή εργαζόμενη το παράβολο που είχε πληρώσει για αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής αορίστου χρόνου -αίτημα το οποίο είχε απορριφθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών, οι οποίοι υποχρεώνονται να καταβάλουν εξαιρετικά υψηλά παράβολα για αιτήματα τα οποία, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, κρίνονται τελικώς αβάσιμα.

Η αλλοδαπή εργαζόμενη, κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας, κατέθεσε τα δικαιολογητικά της για χορήγηση αδείας αορίστου χρόνου. Στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προβλεπόταν και το αντίστοιχο παράβολο για αυτή την κατηγορία άδειας παραμονής, ύψους 880,41 ευρώ. Ωστόσο, η υπηρεσία απέρριψε το αίτημα και της χορήγησε άδεια διαμονής διετούς διάρκειας, για την έκδοση της οποίας απαιτήθηκε η εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, ύψους 300 ευρώ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, επικαλούμενος τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ζήτησε την επιστροφή του παραβόλου, κάτι για το οποίο το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανταποκρίθηκε θετικά.

Σχόλια