Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή άρσης απαλλοτρίωσης

0

Οι ιδιοκτήτες είχαν επιτύχει την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για την άρση της απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά η διοίκηση κωλυσιεργούσε, χωρίς να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις αυτές και παρά το γεγονός ότι το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Χανίων είχε γνωμοδοτήσει θετικά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο ∆ήμο Χανίων, ζητώντας την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου. Στη συνέχεια, η Αρχή ζήτησε από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Κρήτης, την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, ως προς τον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης έλαβε γνώση των δικαστικών αποφάσεων για την άρση της απαλλοτρίωσης και επισήμανε στην Υπηρεσία ∆όμησης του ∆ήμου Χανίων, τη διαδικασία που οφείλει να τηρήσει για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας του ρυμοτομούμενου ακινήτου (κτίσματος και εδάφους), στην οποία προέβη η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του ∆ημοσίου. Η συγκεκριμένη έκθεση διαβιβάστηκε από την Υπηρεσία ∆όμησης στις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου δήμου, με το ερώτημα, εάν ο δήμος προτίθεται να συμπεριλάβει το εκτιμώμενο ποσό, στον προϋπολογισμό του, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησία θεωρείται πολεοδομικά αναγκαία για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.

Η Αρχή ολοκλήρωσε την παρέμβασή της, καθώς ικανοποιήθηκε το αίτημα των πολιτών για συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Υπογραμμίζει πάντως ότι η ενέργεια αυτή της Υπηρεσίας ∆όμησης δημιουργεί τις συνθήκες για νέα επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, μολονότι τελεί πλέον υπό άρση, γεγονός που συνιστά συνήθη πρακτική των δήμων και οδηγεί στην καταχρηστική διαρκή δέσμευση της ιδιοκτησίας, σε αντίθεση με την ορθή διοικητική πρακτική και κατά παράβαση του συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος της ιδιοκτησίας.