Πειθαρχική ποινή στον Δήμαρχο Μυκόνου για έλλειψη συνεργασίας με τον Συνήγορο του Πολίτη

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, υπεύθυνος καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος προσέφυγε στην Αρχή, καταγγέλλοντας µη σύννοµες ενέργειες του ∆ήµου Μυκόνου, κατά την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστηµα, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία Γουµενιό, Χώρας Μυκόνου.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο, η νοµοθεσία προβλέπει ότι στη συγκεκριµένη πλατεία, βάσει προεδρικού διατάγµατος περί καθορισµού χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης στην Χώρα Μυκόνου, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών καταστηµάτων µόνο σε περιορισµένα τµήµατα. Επίσης, προβλέπεται ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις τα δηµοτικά συµβούλια οφείλουν να προβούν σε λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό του κοινόχρηστου χώρου, που µπορεί να παραχωρηθεί για χρήση από τα καταστήµατα.

Ο Συνήγορος ζητούσε από το ∆ήµο συγκεκριµένα στοιχεία επί σειρά ετών, ενώ χρειάστηκε η παρέµβαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, προκειµένου ο ∆ήµος να συνεργαστεί, χωρίς όμως αποτέλεσµα. Η Αρχή έκρινε ότι η ανεπαρκής συνεργασία του ∆ήµου παρακώλυσε ουσιωδώς την έρευνά της και τον Απρίλιο 2012 πρότεινε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση την άσκηση του προβλεπόµενου πειθαρχικού ελέγχου.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κάλεσε τον ∆ήµαρχο Μυκόνου σε έγγραφη απολογία και ζήτησε τις απόψεις του Συνηγόρου επί αυτής. Η Αρχή ενηµέρωσε άµεσα την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ότι η πρόταση πειθαρχικού ελέγχου εξακολουθούσε να ισχύει, κυρίως επειδή ο ∆ήµαρχος Μυκόνου δεν ενηµέρωσε για σηµαντικές πτυχές της υπόθεσης.

Τον Ιούνιο 2013, η Αρχή, µετά από νεότερη απάντηση του ∆ηµάρχου προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, διευκρίνισε ότι η πρόταση πειθαρχικού ελέγχου είχε ήδη υποβληθεί και ότι, πλέον, τυχόν αποστολή νέων στοιχείων από τον ∆ήµο δεν µπορούσε να ληφθεί υπόψη στη διερεύνηση της αναφοράς, καθώς αυτή είχε αρχειοθετηθεί.

Τελικά, ο ∆ήµαρχος Μυκόνου παραπέµφθηκε στο πειθαρχικό συµβούλιο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και στη συνέχεια, τον Ιανουάριο 2014, του επεβλήθη πειθαρχική ποινή αργίας ενός µήνα για παράβαση καθήκοντος, λόγω µη συνεργασίας του µε τον Συνήγορο του Πολίτη.

 

Σχόλια