Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης ΦΕΚ B 3055 & 2992/2017

0

 

ΦΕΚ B 2992/2017 

 31 Αυγούστου 2017

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Πειραιώς του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και β) στο Τοπικό Δια- μέρισμα Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου, νυν Δημοτική Κοινότητα Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13 α (παρ. 4) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’114), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 3) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’275), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 11), 3 και 13 (παρ. 2) του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξε- ων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156). 4. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελ- λάδος στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Β’416). 5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 201/5-1-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού ” του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ” (Β’6). 6. Την υπ’ αρ. 9400/1.03.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β’429) με την οποία κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση, μεταξύ άλλων ο Δήμος Πειραιώς του Νομού Αττικής και το Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου. 7. Το υπ’ αρ. 743/2/18-07-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α. Ε.»).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα: α) του Δήμου Πειραιώς του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και β) του Τοπικού Διαμερίσματος Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου, νυν Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέων του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α. Ε. 281/ 26-06-2017 για τις ίδιες περιοχές.

Άρθρο 2 1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 31.08.2017, ημέρα Πέμπτη. 2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 281/26-06-2017 για τις πιο πάνω περιοχές, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017 Με εντολή Υπουργού

Η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Και Αστικού Περιβάλλοντος

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

ΦΕΚ B 3055/2017

5 Σεπτεμβρίου 2017

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα- τολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Νέας Μάκρης του Νομού Αττικής, νυν Δη- μοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαρα- θώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ραφήνας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενό- τητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι- κής της Περιφέρειας Αττικής, γ) στην Κοινότη- τα Ανθούσης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ανθούσης του Δήμου Παλλήνης της Πε- ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και δ) στην Κοινότητα Πι- κερμίου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενό- τητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α (παρ. 4) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δη- μιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’/114), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 3) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’/275), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 11), 3 και 13 (παρ. 2) του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξε- ων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’/156). 4. Τις διατάξεις της αριθ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελ- λάδος στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Β’/416).

5. Την αριθ. οικ. 201/5-1-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (Β’/6). 6. Την αριθ. 9400/1.03.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β’/429) με την οποία κηρύχθηκαν υπό κτη- ματογράφηση, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Νέας Μάκρης, Ραφήνας και οι Κοινότητες Ανθούσης και Πικερμίου του Νομού Αττικής. 7. Το αριθ. 744/2/2/20-07-2017 απόσπασμα πρακτι- κού του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτ- λος «ΕΚΧΑ Α. Ε.»). 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα- λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα: α) του Δήμου Νέας Μάκρης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) του Δήμου Ραφήνας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) της Κοινότητας Ανθούσης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Ανθούσης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και δ) της Κοινότητας Πικερμίου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Πικερμί-ου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 282/05-07-2017 για τις ίδιες περιοχές.

Άρθρο 2 1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 05.09.2017, ημέρα Τρίτη. 2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτο- κόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.» 282/05-07-2017, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

Με εντολή Υπουργού

Η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Σχόλια