Περιβαλλοντικές παραβάσεις στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Νέας Επιδαύρου

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, διαμαρτυρόμενος ότι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Νέας Επιδαύρου που βρίσκεται πλησίον της οικίας του, λειτουργεί παράνομα με αποτέλεσμα τα λύματα να διατίθενται ανεπεξέργαστα εγκυμονώντας κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Ο Συνήγορος ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία και απόψεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Επιπρόσθετα, ζήτησε τη διενέργεια αυτοψίας από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Αργολίδας, ώστε να εκτιμηθούν οι υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες στη συγκεκριμένη Μονάδα.

Μετά τη διαμεσολάβηση της Ανεξάρτητης Αρχής, το καλοκαίρι του 2016, το ΚΕΠΠΕ διενήργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι η Μονάδα στερείτο περιβαλλοντικών όρων και λειτουργούσε πλημμελώς, καθώς τα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα σε παρακείμενη έκταση. Σε συνέχεια των διαπιστωμένων παραβάσεων, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επέβαλε στη ΔΕΥΑ Επιδαύρου διοικητικό πρόστιμο ύψους 35.000 €.

Ο Συνήγορος συνεχίζοντας την παρέμβασή του, επεσήμανε με έγγραφό του, την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία απαίτηση εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, ώστε να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και να διασφαλιστεί η αποκατάσταση της νομιμότητας, αλλά και η σωστή λειτουργία της ΕΕΛ. Επίσης τόνισε ότι απαιτείται η τήρηση της προαναφερθείσας Απόφασης του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την οποία τα λύματα της Νέας Επιδαύρου, έως την υλοποίηση και αδειοδότηση των απαιτούμενων έργων, θα μεταφέρονταν προσωρινά για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισμό του Λυγουριού, που αποτελεί την πλησιέστερη αδειοδοτημένη ΕΕΛ της περιοχής.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, τον Μάρτιο του 2017 επιβλήθηκε νέο πρόστιμο στη ΔΕΥΑ Επιδαύρου, ύψους 30.000 € επειδή κατόπιν νεώτερης αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να διαχειρίζεται και διαθέτει τα λύματα με μη σύννομο και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, ρυπαίνοντας και υποβαθμίζοντας το περιβάλλον.

Τελικά, δύο χρόνια μετά την αρχική παρέμβαση του ΣτΠ, τον Ιούλιο του 2018 εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά τόσο τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης της Μονάδας, καθώς και την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Επίσης, η ΔΕΥΑ Επιδαύρου ενημέρωσε ότι μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου, τα λύματα της περιοχής θα μεταφέρονται με ιδία μέσα του Δήμου Επιδαύρου στην ΕΕΛ του Λυγουριού.