Περιορισμός στη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων

0

Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κος Κεδίκογλου, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο στην οποία προσδιορίζεται ποιοι δικαιούνται πλέον να λαμβάνουν αντίγραφα των αποφάσεων που εκδίδει ο Άρειος Πάγος ή να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι τρίτοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων μόνο ύστερα από έγκριση του Προέδρου του Αρείου Πάγου και εφόσον υπάρχει ανάγκη γνώσης ενός νομικού θέματος ή υπάρχει ανάγκη επίκλησης μιας δικαστικής απόφασης σε δικαστική διαμάχη.

Ειδικά για τους δημοσιογράφους προσδιορίζεται ότι πλέον και αυτοί θα μπορούν να πληροφορούνται το αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης μόνο ύστερα από υποβολή προηγούμενης αιτήσεως στην οποία να επικαλούνται και να αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον τους.

Σχόλια