Περισσότερα τα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις

0

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’1368/27.4.2012), τροποποιήθηκε η παλαιότερη απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί Μητρώου Εγγραφής.

Το Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την πρόσφατη συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτούνται προσθέτως τα εξής δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου των μελών του ΔΣ , των νομίμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών της εταιρείας, β) Κατάσταση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας, γ) Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά εκπαίδευσης κάθε υπαλλήλου της εταιρείας σε ηλεκτρονικη μορφή, δ) αναλυτική θεματολογία εκπαίδευσης ανά επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού, και ε) κατάσταση με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για ενημέρωση των οφειλετών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από την Εταιρεία κάθε χρόνο από 1η έως 30 Απριλίου, ενώ τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης της εταιρείας, μη υποβολής σε αναγκαστική διαχείριση και το αντίγραφο ποινικού μητρώου μελών του ΔΣ αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις.