Πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις ζητά η Κομισιόν

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η τελευταία, προκειμένου να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Δεκεμβρίου 2007 (C-481/06), σχετικά με τη συμμόρφωση των ελληνικών κανονιστικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού για συμβάσεις δημόσιων προμηθειών που αφορούν ορισμένα είδη ιατρικού υλικού.
Η Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν ελλιπή τα μέτρα που γνωστοποιήθηκαν προς τούτο από την Ελληνική Δημοκρατία.