Ποιά είναι η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της Δικαιοσύνης ;

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο εργαλείο σύγκρισης (EU Justice Scoreboard) [PDF], το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατ’ επέκταση, στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Ο «Πίνακας αποτελεσμάτων για την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη» παρέχει αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ.

Τα βασικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αφορούν τη χρονική διάρκεια των διαδικασιών, τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων στη δικαστηριακή πρακτική, τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών, την εκπαίδευση των Δικαστών καθώς και τις αντιλήψεις που επικρατούν μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, σχετικά με την ανεξαρτησία των εθνικών συστημάτων απονομής της Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, αναφορικά με τον αναγκαίο χρόνο για τη δικαστική επίλυση των επίδικων αστικών και εμπορικών διαφορών, η χώρα μας φαίνεται να χρειάζεται περίπου 200 ημέρες συνολικά, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μάλτα, οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της διαρκούν περίπου 900 ημέρες. Αντίθετα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση, με ποσοστό 80%, μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση των διαδικασιών για την επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Επίσης, η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων από τις δικαστικές υπηρεσίες.

Σχετικά με το μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο προορίζεται για τη Δικαιοσύνη, στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των εθνικών δικαιοδοτικών συστημάτων απαιτεί επαρκείς οικονομικούς πόρους. Η απόκλιση δε, μεταξύ των οικονομικών στοιχείων των χωρών αποτυπώνει τη διαφορά των νομικών συστημάτων και των νομικών παραδόσεων. Από τα οικονομικά στοιχεία για τη χώρα μας προκύπτει ότι αναλογούν 60 ευρώ ανά πολίτη, οικονομικό μέγεθος που μας κατατάσσει στην όγδοη υψηλότερη θέση. Αρκετά ψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά και τον αριθμό των υπηρετούντων Δικαστικών καθώς φαίνεται να αναλογούν περίπου 30 Δικαστές ανά 100.000 κατοίκους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους δικηγόρους καθώς σε 100.000 κατοίκους αναλογούν περίπου 350 δικηγόροι. Πρώτο είναι το Λουξεμβούργο με οριακά υψηλότερο ποσοστό (περίπου 370 δικηγόροι ανά 100.000 κατοίκους).

Τέλος, σημειώνεται ότι αρνητική φαίνεται να είναι η αντίληψη των Ελλήνων σχετικά με την με την ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών. Στη σχετική κατάταξη η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων τελευταίων ευρωπαϊκών χωρών ενώ πιο αρνητική φαίνεται να είναι η άποψη μόνο των Σλοβάκων, των Ρουμάνων και των Βουλγάρων πολιτών.

Η θέση της Ελλάδας στον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης by LawNet

Σχόλια