Ποινικές κυρώσεις για τους διοργανωτές που παραβαίνουν τους όρους της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών

0

Διατάξεις για τις υποχρεώσεις των πολιτών που επιθυμούν  να αξιοποιήσουν τη διαδικασία της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών η οποία περιλαμβάνεται στο νόμο 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’85/11.4.2012. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ως υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ απειλούνται με ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που με βία ή απειλή βίας επιβάλλουν σε άλλους πολίτες τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης της πρωτοβουλίας πολιτών.

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται άλλωστε και η περίπτωση εξαπάτησης των πολιτών από τους διοργανωτές σχετικά με το θέμα της πρωτοβουλίας, ενώ με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών τιμωρείται η πρόταση, υπόσχεση ή παροχή ανταλλάγματος από το διοργανωτή σε πολίτη με σκοπό τη συμπλήρωση της δήλωσης υποστήριξης.

Ποινικές κυρώσεις σε βάρος των διοργανωτών προβλέπονται και όταν η συμπλήρωση της δήλωσης υποστήριξης γίνεται με ψευδή στοιχεία ή με πραγματικά στοιχεία πολιτών χωρίς την έγκρισή τους, αλλά και όταν ο διοργανωτής επιτρέπει στον πολίτη να συμπληρώσει τη δήλωση δύο φορές χωρίς να ελέγξει αν έχει αυτό το δικαίωμα ή παρά το γεγονός ότι δεν έχει αυτό το δικαίωμα.

Σχόλια