ΠΟΛ 1043/2013: Δεν απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

0

Το υπουργείο Οικονομικών, με την ΠΟΛ 1043/07.03.2013, έκανε δεκτή την υπ. αριθμ. 593/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους [Έγγραφα PDF], με την οποία προβλέπεται η μη υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, προκειμένου να μεταβιβαστεί εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, σε εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, με τη γνωμοδότηση ορίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση έχουν κηρυχθεί ανατετραμμένες δωρεές εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου και συνεπώς, η δήλωση περί μεταβιβάσεως έχει ήδη λάβει χώρα εκ του νόμου, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. Η ρύθμιση δικαιολογείται από το γεγονός ότι η μεταβίβαση του ακινήτου δεν αποτελεί προϊόν ελευθέρας βουλήσεως συναλλαγής ως προς το μεταβιβάζοντα αλλά επιβάλλεται σε αυτόν αναγκαστικά δια δικαστικής απόφασης.

ΠΟΛ 1043/2013: Δεν απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου σε εκτέλεση δικα… by LawNet

Σχόλια