ΠΟΛ 1058/2013: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος

0

Αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και έχει εκκαθαριστεί το σχετικό Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), προβλέπεται ότι εφόσον ο δικαιούχος της επιστροφής έχει οφειλές προς το Δημόσιο, το ΑΦΕΚ εξοφλείται συμψηφιστικά αυτεπαγγέλτως από τη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που πρόκειται για ΑΦΕΚ επιστροφής κάτω των 300.000 ευρώ, αποστέλλεται σε αυτόν εντός δέκα (10) ημερών από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής. Η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται άμεσα.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει στη Δ.Ο.Υ. τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προς επιστροφή ποσό, τότε αυτό πιστώνεται στο λογαριασμό του, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών. Αν πρόκειται για ΑΦΕΚ επιστροφής άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον υπουργό Οικονομικών (ή το εκάστοτε εξουσιοδοτούμενο από αυτόν όργανο) η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός το πολύ δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ. Αναλυτικότερα, η Δ.Ο.Υ., εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο για έγκριση στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, η οποία τον αξιολογεί και τον προωθεί στον υπουργό Οικονομικών για έγκριση. Μετά την επιστροφή του υπογεγραμμένου σχετικού φακέλου, η ανωτέρω Διεύθυνση τον αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός πέντε (5) ημερών, για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στον δικαιούχο. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του φακέλου να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στον δικαιούχο προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προς επιστροφή ποσό. Το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών.

Σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επιστροφών, για τις οποίες δεν έχει εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ, ορίζεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ θα αξιολογούνται άμεσα από τη ΓΓΠΣ και αυτομάτως θα εξαιρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου. Για τις περιπτώσεις αυτές, ο σχετικός έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών, ενώ το ΑΦΕΚ εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Τέλος, σημειώνεται ότι στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος και του φόρου κεφαλαίου.

Σχόλια