ΠΟΛ 1068/2013: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης

0

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χαρ. Θεοχάρης, με την υπ. αριθμ. 1068/03.04.2013 εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».

Ο κ. Θεοχάρης δίνει οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από τις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, ενόψει των κινδύνων που επιφυλάσσει αυτή η προπτωχευτική διαδικασία, τόσο από τυχόν απώλεια δημοσίων εσόδων ως αποτέλεσμα επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης όσο και από τυχόν καθυστέρηση στη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων λόγω της αναστολής μέτρων που συνήθως χορηγείται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πρέπει να ελέγχεται η νομότυπη κλήτευση του Δημοσίου. Στη δίκη για άνοιγμα ή για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης κλητεύεται υποχρεωτικά και το Δημόσιο, εφόσον υπάρχουν οφειλές προς αυτό. Ως έγκυρη κλήτευση του Δημοσίου, νοείται η κλήτευση του Υπουργού των Οικονομικών, ο οποίος εκπροσωπεί το Δημόσιο στις δίκες. Στις περιπτώσεις που η αίτηση κοινοποιείται απευθείας στη Δ.Ο.Υ. και δεδομένου ότι αυτή δε δύναται να αρνηθεί την παραλαβή της, κρίνεται σκόπιμο να επισημαίνεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. στους ενεργούντες την κοινοποίηση το μη νομότυπο της κλήτευσης με επίκληση των προαναφερθεισών διατάξεων καθώς και ο κίνδυνος επέλευσης τυχόν δικονομικών συνεπειών. Αντίγραφο της αίτησης πρέπει να αποστέλλεται άμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.

Επίσης, πρέπει να ελέγχονται οι οφειλές προς το Δημόσιο. Μαζί με την αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο ο οφειλέτης πρέπει να καταθέτει επί ποινή απαραδέκτου, πέραν των λοιπών στοιχείων που περιγράφονται στο άρθρο 100 παρ. 2 του ΠτΚ και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο. Πρέπει δε, να εξετάζεται η δυνατότητα λήψης μέτρων διασφάλισης των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του αιτούντος ή συνυπόχρεων προσώπων, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε σχετική χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση λήψης προληπτικών μέτρων.

Τέλος, τονίζεται ότι θα πρέπει να εξετάζονται λόγοι άσκησης παρέμβασης στη δίκη για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης. Στο πλαίσιο της δίκης για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης ή την επικύρωση σχετικής συμφωνίας, στην οποία, όπως αναφέρθηκε, κλητεύεται υποχρεωτικά το Δημόσιο, όταν ο αιτών είναι οφειλέτης του, τίθεται το ζήτημα αν το Δημόσιο πρέπει ή όχι, προς διασφάλιση των συμφερόντων του, να συμμετέχει στη δίκη ασκώντας παρέμβαση. Το ίδιο ζήτημα τίθεται και σε σχέση με τυχόν αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων. Για την άσκηση παρέμβασης εκ μέρους του Δημοσίου, αρμόδιο είναι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο ενεργεί μετά από διατύπωση σχετικής άποψης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή/και Τελωνείο, σε περίπτωση που υφίστανται τελωνειακά χρέη της αιτούσας επιχείρησης. Για να κριθεί η σκοπιμότητα άσκησης παρέμβασης από το Δημόσιο στις εν λόγω δίκες, απαιτείται η συνεκτίμηση από τη Δ.Ο.Υ. αρκετών παραγόντων όπως, του ύψους και της αιτίας των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, των όρων που προβλέπονται για τη ρύθμιση των απαιτήσεων του Δημοσίου στα πλαίσια της συμφωνίας, του βαθμού διασφάλισης των απαιτήσεων του Δημοσίου καθώς και της βιωσιμότητας της αιτούσας επιχείρησης και της δυνατότητας υλοποίησης του προτεινόμενου από αυτήν σχεδίου εξυγίανσης.

Σχόλια