ΠΟΛ 1072/2013: Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση ακινήτου

0

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χαρ. Θεοχάρης, με την υπ. αριθμ. 1072/2013 εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων άρθρων των Ν. 4110/2013 και Ν. 4141/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο [Link], στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται από τη δημοσίευση του Ν. 4141/2013, ήτοι από 05.04.2013, αντί του πιστοποιητικού Φ.Α.Π., τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 4141/2013). Στις περιπτώσεις που μεταβιβάζεται από φυσικό πρόσωπο με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, απαιτείται η επισύναψη στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο επικυρωμένου από τη Δ.Ο.Υ. αντιγράφου του εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, επί του οποίου βεβαιώνεται η καταβολή του τέλους που επιμεριστικά αναλογεί σε αυτό. Το ανωτέρω εκκαθαριστικό χορηγείται μετά από αίτηση του φορολογουμένου, στην οποία αναγράφονται ο A.T.AK. του ακινήτου και η αιτιολογία για τη χορήγησή του. Να τονιστεί ότι η υποχρέωση προσκόμισης εκκαθαριστικών Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος είναι φυσικό πρόσωπο. Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο, κατά την κατάρτιση των πιο πάνω συμβολαιογραφικών πράξεων απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού Φ.Α.Π. των ετών 2011 & 2012.

ΠΟΛ 1072/2013: Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση ακινήτου by LawNet

Σχόλια