ΠΟΛ 1081: Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στις Ι.Κ.Ε.

0

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χαρ. Θεοχάρης, με την υπ. αριθμ. 1081/2013 [Link] εγκύκλιο, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ) στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε).

Υπενθυμίζεται ότι οι Ι.Κ.Ε θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120) και πρόκειται για μια νέα εταιρική μορφή. Η Ι.Κ.Ε είναι εκ του νόμου εμπορική, διαθέτει νομική προσωπικότητα, είναι πιο σύγχρονη κι ευέλικτη από την ανώνυμη εταιρεία ενώ υπάρχει και η δυνατότητα σύστασής της ως μονοπρόσωπη, σε αντίθεση με την κλασσική ΑΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις Ι.Κ.Ε. εφαρμόζονται, από πλευράς επιβολής Φ.Σ.Κ, κατά τη σύσταση και αύξηση κεφαλαίου, οι διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν.1676/1986 [PDF] (“Καθορισμός των Συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Ρύθμιση Άλλων Θεμάτων”).

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου υπολογίζεται, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, κατά τη σύσταση των συγκεκριμένων εταιρειών καθώς και τις μετέπειτα αυξήσεις του κεφαλαίου τους στην πραγματική αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων είτε πρόκειται για εισφορά σε μετρητά ή εισφορά σε είδος (κεφαλαιακές εισφορές) είτε για παροχή υπηρεσιών από εταίρο (εξωκεφαλαιακές εισφορές) είτε για εγγυητικές εισφορές.

Σημειώνεται ότι “προκειμένου για μετατροπή μεριδίων εξωκεφαλαιακής ή εγγυητικής εισφοράς σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς, με την εξαγορά υποχρεώσεων των εταίρων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, ως «αύξηση κεφαλαίου», δεν εκλαμβάνεται ως τέτοια για την επιβολή του Φ.Σ.Κ εφόσον, όπως υφίσταται υποχρέωση, ήδη, κατά τη σύσταση της εταιρείας έχει καταβληθεί ο αναλογών σε κάθε εισφορά των εταίρων, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων”.

ΠΟΛ 1081: Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στις Ι.Κ.Ε. by LawNet

Σχόλια