ΠΟΛ 1094/2015: Φορολογική μεταχείριση υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και βοηθημάτων

0

Με την ΠΟΛ 1094/2015, παρέχονται διευκρινίσεις των εννοιών των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων-οικονομικών ενισχύσεων, όσον αφορά τη φορολογική τους μεταχείριση, καθώς καταρχήν δεν υπόκεινται σε φόρο, ως μη υπαγόμενες σε καμία κατηγορία εισοδήματος.

Ως υποτροφίες νοούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Δημόσιο και από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ως οικονομική ενίσχυση σε σπουδαστές οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό τη συνέχιση ή την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση τίτλου σπουδών, για δίδακτρα, έξοδα διαμονής ή τροφεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή για τη βράβευση τους, λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων τους στις σπουδές τους.
 
Ως χρηματικά βραβεία, ορίζονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα, ως χρηματικοί έπαινοι ή έπαθλα από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, για την ηθική και υλική αμοιβή τους, καθώς και την αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων ή επιδόσεων τους.
 
Στην εγκύκλιο επίσης αναφέρονται διακεκριμένες περιπτώσεις, για τις οποίες κρίνεται κατά περίπτωση αν πρόκειται για υποτροφία ή χρηματικό βραβείο, ή αν αποτελούν εισόδημα υποκείμενο σε φόρο. Τέλος, αποσαφηνίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση – βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται.