ΠΟΛ.1154/2018: Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπ. Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου

0

ΠΟΛ. 1154/2018

Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 29 του ίδιου Κώδικα.
β) Του ν. 2472/1997 (Α’ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
γ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ EE L 119). δ) Του άρθρου 5 του άρθρου πρώτου του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ε) Των άρθρων 17 και 18 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για
την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». στ) Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) σχετικά με
τη διαχείριση δεδομένων και συστημάτων, και ιδίως των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ότι η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δεδομένων και του λογισμικού
εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων της και
των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησής της, ότι τα δεδομένα που διαχειρίζεται η Αρχή ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι οι διαδικασίες τήρησης, πρόσβασης, διάθεσης, χορήγησης και δημοσιοποίησης των δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), καθώς και από τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ζ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των
άρθρων 1, 2, 13,14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
η) Του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
2. Την αριθμ. ΓρΓΓΠ 0000057 ΕΞ 2015/14.1.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. ΓΓΠΣ 0000732 ΕΞ 2018/12.2.2018 «Καθορισμός Πολιτικής Διαχείρισης Απειλών και Ευπαθειών», αριθμ. ΓΓΠΣ 0000733 ΕΞ 2018/12.2.2018 «Καθορισμός Πολιτικής Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας», αριθμ. ΓΓΠΣ 0000727 ΕΞ 2018/12.2.2018 «Καθορισμός Πολιτικής Φυσικής και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας» και αριθμ. ΓΓΠΣ 0001547 ΕΞ 2018/2.4.2018 «Καθορισμός Πολιτικής Διαχείρισης Πρόσβασης» αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και κάθε άλλη Πολιτική Ασφάλειας απορρέουσα από το Πλαίσιο Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύουν και οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της ΑΑΔΕ.
3. Την αριθμ. Δ.Σ.Α.Ε. 40148154/4.8.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1710/2017) «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών και Διαδικασία Διάθεσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών».
4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968/22.03.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
6. Την αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 (Β’ 785) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.
7. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
8. Την αριθμ. 1020/0004/21.10.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 717) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του Πέτρου Τριάρχη του Ιωάννη σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών».
9. Την αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ 2013/23.3.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής» (Β’ 1779) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4389/2016.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β’ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
13. Την ανάγκη εφαρμογής των ανωτέρω υπό σημείο 2 αποφάσεων σχετικά με το πλαίσιο και την πολιτική ασφάλειας στη διαχείριση των δεδομένων, δηλαδή των στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων και στο λογισμικό εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησής της σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του άρθρου 37 ν. 4389/2016 ότι οι διαδικασίες τήρησης, πρόσβασης, διάθεσης, χορήγησης και δημοσιοποίησης των δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013, Α’ 170), καθώς και από τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να οριστούν οι διαδικασίες και το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για την πρόσβαση, τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων που τηρούνται στα συστήματα της ΑΑΔΕ και στο Φορολογικό Μητρώο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή ή μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας, στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ 1154/2018 και τα σχετικά Παραρτήματα πατήστε εδώ
 

Σχόλια