Πράσινο φως από Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της συνθήκης ΕΚ ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της πιστωτικής στενότητας στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

Το μέτρο επιτρέπει στις εθνικές αρχές να χορηγούν ενισχύσεις υπό μορφή μειωμένων επιτοκίων για δάνεια που θα συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Το καθεστώς ανταποκρίνεται στα κριτήρια του προσωρινού πλαισίου της Επιτροπής για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων, που παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετες δυνατότητες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, περιορίζεται χρονικά και αφορά μόνον επιχειρήσεις που δεν αντιμετώπιζαν δυσχέρειες προ της 1ης Ιουλίου 2008. Το καθεστώς, συνεπώς, είναι συμβατό με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ, που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό επίτροπος Neelie Kroes έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το ελληνικό μέτρο αποβλέπει στη βελτίωση της ρευστότητας επιχειρήσεων που επλήγησαν από την τρέχουσα οικονομική κάμψη, χωρίς να δημιουργεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η σημαντική μείωση του κόστους των δανείων μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο ενθάρρυνσης των επιχειρηματικών επενδύσεων και της οικονομικής ανάκαμψης.»

Σχόλια