Πράσινο φως από το ΣτΕ για την πρόσληψη ιδιωτών στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Πυροσβεστικής

0

Νόμιμο έκρινε το Ε´ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον κανονισμό πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, για την κάλυψη πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών για τον χειρισμό και τη συντήρηση των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνονται ιδιώτες χειριστές ελικοπτέρων και τεχνικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο ΠΔ, ως ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί νοούνται οι επαγγελματίες χειριστές ελικοπτέρων και πιστοποιημένοι συντηρητές αεροπορικού υλικού της πολιτικής αεροπορίας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται κατ´ ανώτατο όριο σε 60 μήνες, ενώ κατά την πρώτη εφαρμογή του ΠΔ, η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται σε 24 μήνες με δυνατότητα να παραταθεί τρεις κατ´ ανώτατο όριο φορές και για 12 μήνες κατ´ ανώτατο όριο κάθε φορά, αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών.

Το Ε’ Τμήμα έκρινε ότι είναι συνταγματική και νόμιμη η πρόβλεψη σχεδίου ΠΔ για σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας για τους χειριστές και τεχνικούς ελικοπτέρων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η πρόσληψη συμβασιούχων χειριστών κ.λπ. στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, ούτε έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 164/2004, που απαγορεύει «την καταχρηστική σύναψη από το δημόσιο διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου».

Σχόλια