Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης για ασφαλισμένους μέχρι τις 31.12.2012

0

Τέτοιες κατηγορίες ασφαλισμένων είναι οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων της Εθνικής Τράπεζας, στο Ταμείο Συντάξεων του ΗΣΑΠ, του ΟΤΕ, της Αγροτικής Τράπεζας, του ΟΠΑΠ κλπ.

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ80000/οικ.10197/686 / ΦΕΚ Β’ 1504/4.5.2012) διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης. Έτσι, για την υπαγωγή στη ρύθμιση προϋποτίθενται: α) ότι ο αιτών ήταν ασφαλισμένος στα αναφερόμενα Ταμεία και Κλάδους κατά την ημερομηνία ένταξης των Ταμείων αυτών,  β) ότι έχει διακόψει με οποιονδήποτε τρόπο (παραίτηση, λύση σύμβασης) την υποχρεωτική ασφάλιση στα Ταμεία αυτά και δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα σε φορέα ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του Υπουργείου, γ) ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση των Ταμείων και Κλάδων πριν την τελευταία ημέρας εργασίας του και υποβάλλει αίτηση εντός δώδεκα μηνών από την τελευταία του ασφάλιση στα Ταμεία αυτά ή έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.000 μέρες ή 10 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως από το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, δ) ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας.

Η προαιρετική ασφάλιση θα αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στη ρύθμιση θα υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε μήνα ολόκληρο το ποσό των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, ενώ η λήξη της προαιρετικής ασφάλισης θα επέρχεται με δήλωση του ασφαλισμένου, ή αυτομάτως με το θάνατο, τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου ή την παρέλευση 24 μηνών από τότε που οι εισφορές κατέστησαν απαιτητές.