Πρόεδρος και Μέλη Δ.Σ. Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου

0

 

Με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης από τις 27/7/2015, ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου

Αναλυτικά ορίζεται ως:

Α. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αιγαίουτου Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, εναλλάξ, για θητεία ενός (1) έτους κάθε φορά, τα κάτωθι οριζόμενα μέλη του Δ.Σ. με την αναφερόμενη σειρά, ως εξής:

Αα) Ο Ιωάννης Σεϊμένη του Αθανασίου, Καθηγητής Ευρωμεσογειακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος, για θητεία ενός (1) έτους, με Αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου του Θεμιστοκλή, Καθηγητή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για θητεία ενός (1) έτους.

Αβ) Ο Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου του Θεμιστοκλή, Καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος, για θητεία ενός (1) έτους, με Αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου, Καθηγητή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, για θητεία ενός (1) έτους.

Αγ) Ο Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, Καθηγητής του Αστικού Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ως Πρόεδρος, για θητεία ενός (1) έτους, με Αντιπρόεδρο τη Γαρυφαλιά Αθανασίου του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία ενός (1) έτους.

Β. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, ως εξής :

Bα) Τον Γρηγόριο Τσάλτα του Ιωάννη, Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών,  ως μέλος.

Ββ) Τον Πέτρο Λιάκουρα του Ηλία, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διεθνώνκαι Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  ως μέλος.

Βγ) Τον Κωνσταντίνο Σαρρή του Ιακώβου, Δικηγόρο Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού το Γεώργιο Ρουμελιώτη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Ρόδου,

Βδ) Τον Γρηγόριο Τιμαγένη του Ιωάννου, Δικηγόρο Πειραιά,ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Πολυχρόνη Περιβολάρη του Γεωργίου,Δικηγόρο Πειραιά

.Βε) Τον Νικόλαο – Θεολόγο Σκούρτο του Σταύρου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Δικηγόρο Ρόδου, ως μέλος.

Τα υπό στοιχεία Αα΄, Αβ΄, Αγ΄, Βα΄, Ββ΄, Βγ΄ και Βδ΄ μέλη διορίζονται για τριετήθητεία.

Τα υπό στοιχεία Αα΄, Αβ΄ και Αγ΄ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη λήξητης θητείας τους ως Πρόεδροι παραμένουν ως μέλη για το υπόλοιπο της θητείας τους.

Σχόλια