Προειδοποίηση της ΕΕ στην Ελλάδα για την διαγραφή κολυμβητικών περιοχών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε πρώτη γραπτή προειδοποίηση σε ένδεκα κράτη μέλη -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- τα οποία διέγραψαν κολυμβητικές περιοχές από τους επισήμους καταλόγους για να αποφύγουν την εφαρμογή των κανόνων της Ε.Ε. σχετικά με την προστασία της υγείας των λουομένων.

Το πρόβλημα αφορά συνολικά περίπου 7.000 περιοχές κολύμβησης. Η διαγραφή κολυμβητικών περιοχών από τους επίσημους καταλόγους επιβάλλεται να αιτιολογείται δεόντως και χωριστά για κάθε περίπτωση, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για τη συγκάλυψη προβλημάτων ρύπανσης.

Δεδομένου ότι επί του παρόντος τα ως άνω ένδεκα κράτη μέλη δεν έχουν εξηγήσει τις επιλογές τους, η Επιτροπή τα κάλεσε να αιτιολογήσουν τη διαγραφή περιοχών που στο παρελθόν είχαν αναγνωρίσει ως κολυμβητικές.

Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρακολουθούν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και να μεριμνούν ώστε αυτά να μη ρυπαίνονται. Η Επιτροπή ανησυχεί διότι θεωρεί ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη προτίμησαν να διαγράψουν ορισμένες κολυμβητικές περιοχές αντί να φροντίσουν για την απορρύπανση τους.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι ο αποχαρακτηρισμός ή η διαγραφή των υδάτων κολύμβησης θα πρέπει να εξηγούνται και να αιτιολογούνται δεόντως και ότι δεν θα πρέπει να αποτελούν μέθοδο αντιμετώπισης τυχόν φαινομένων ρύπανσης των υδάτων.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή απέστειλε πρώτη γραπτή προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, ζητώντας για τα εν λόγω ύδατα κολύμβησης να συμπεριληφθούν στους καταλόγους ή να παρασχεθεί ικανοποιητική εξήγηση για τη διαγραφή τους.

Σχόλια