Προειδοποίηση της Κομισιόν στην Ελλάδα για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσημη προειδοποίηση στην Ελλάδα εξαιτίας της μη εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας που αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Η εν λόγω Οδηγία επιβάλλει τα αστικά κέντρα (πόλεις, κωμοπόλεις και οικισμοί) να ανταποκρίνονται προς τα ελάχιστα πρότυπα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Οι προθεσμίες διαμορφώνονται ανάλογα με την ευπάθεια των θιγόμενων υδάτων και το μέγεθος του αντίστοιχου αστικού πληθυσμού.

Ειδικότερα Το Δεκέμβριο του 2000 έληγε η προθεσμία της Κομισιόν για την εγκατάσταση των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε πόλεις και κωμοπόλεις με περισσότερους από 15.000 κατοίκους.

Στόχος της Κομισιόν είναι να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας νερό σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η ανεπαρκής επεξεργασία των αστικών λυμάτων αποτελεί μείζονα αιτία της ρύπανσης των υδάτων και συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Η επίσημη προειδοποίηση της Επιτροπής απεστάλει και σε άλλα 6 κράτη – μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία και Πορτογαλία), τα οποία δεν είχαν συμμορφωθεί με τις επιταγές της κοινοτικής Οδηγίας μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας (Δεκέμβριος του 2000).