Προειδοποιητική επιστολή για τον περιβαλλοντικό θόρυβο

0

Η Ευρωπαïκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Παρόμοια επιστολή εστάλη και σε άλλα δέκα κράτη-μέλη.

Στόχος της Ε.Ε. είναι η αισθητή μείωση μέχρι το 2012 των ατόμων που είναι εκτεθειμένα στο θόρυβο και για να καταστεί αυτό δυνατόν πρέπει τα κράτη – μέλη να ενσωματώσουν την οδηγία 2002/49/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο.

Σχόλια