Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για τον «βασικό μέτοχο»

0

Την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα για το θέμα του βασικού μετόχου αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας διευκρινίσεις για ορισμένες διατάξεις του νόμου 3310/2005, τις οποίες θεωρεί αντίθετες προς το πρωτογενές και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται πλέον να απαντήσει εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επιστολής.

Η κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ισότιμες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν μια δημόσια σύμβαση, με σκοπό την τόνωση του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το άρθρο 14 παρ. 9 του ελληνικού Συντάγματος και ο εκτελεστικός του νόμος θεσπίζουν ένα σχεδόν γενικευμένο και απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ, αφενός, κάθε δραστηριότητας ή συμμετοχής ορισμένου επιπέδου σε επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και, αφετέρου, της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, κάτι τέτοιο αντιβαίνει τόσο στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, αφού θεσπίζει λόγους αποκλεισμού οι οποίοι δεν προβλέπονται από αυτό, όσο και στο πρωτογενές, αφού θεσπίζει μέτρα που εμποδίζουν ή καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση του συνόλου σχεδόν των θεμελιωδών ελευθεριών που αναγνωρίζει η συνθήκη ΕΚ.

Σχόλια