Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση δικηγόρων: Σύσταση ομάδας εργασίας

0

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστάθηκε «Ομάδα Εργασίας συντονισμού του έργου “Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου”» με αντικείμενο τον συντονισμό του προγράμματος απασχόλησης ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια στα δικηγορικά γραφεία της χώρας, μετά την ένταξη της εν λόγω δράσης στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι τα κάτωθι:

1) Γεώργιος Σάρλης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρος.

2) Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος ΔΣΑ ως μέλος,

3) Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος του ΔΣΘ ως μέλος

4) Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος του ΔΣΠ ως μέλος

5) Γιάννης Αβαρκιώτης, Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ ως μέλος,

6) Ιωάννης Κοκάρας Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Βασιλείου, Προϊστάμενο της Μονάδας Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΑΠ ΥΔΔΑΔ,

7) Ελευθερία Χασάνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικηγορικού Λειτ/τος, Δικαστικών Επιμελητών-Συμβολαιογραφείων-Υποθηκ/κείων & Κτηματολογικών Γραφείων ως μέλος.

Το τελευταίο μέλος εκτελεί και χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας.

Σχόλια