Προκήρυξη (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα)

0

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου έχοντας υπόψη:
1. Την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./56/11933/10-05-2017 Απόφαση της Επιτροπής της
Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου (αριθµ. 33/2006),
2. Το άρθρο 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας ∆ικηγόρων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.∆. 203/2004 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Οργανισµός
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστηµίου»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2, περ.ιγ΄ του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄) και
5. Την απόφαση της 21ης/15-06-2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου.

Προκηρύσσει
Την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής στη Νοµική Υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστηµίου. ∆ικαίωµα να υποβάλουν υποψηφιότητα έχουν οι ∆ικηγόροι Κέρκυρας µε διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

Το αντικείµενο απασχόλησης του ∆ικηγόρου, οι υποχρεώσεις του και η εξέλιξή του καθορίζονται από το Π.∆. 203/2004.

Ο ∆ικηγόρος έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και να βρίσκεται στη διάθεση του Πανεπιστηµίου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας και έχουν εφαρµογή σε αυτόν οι διατάξεις του ∆ικηγορικού Κώδικα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας,
2. Να έχουν διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας,
3. Να έχουν ειδικές γνώσεις και ουσιαστική εµπειρία κατάλληλα αποδεικνυόµενη (µε
δικαστικές αποφάσεις, δηµοσιεύσεις, µελέτες κ.α.),
4. Να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µίας (1) ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση
Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής.

Για την πρόσληψη θα ληφθούν υπόψη η προσωπικότητα των υποψηφίων, η επιστηµονική τους κατάρτιση, η επαγγελµατική πείρα και επάρκεια, η εξειδίκευση σε θέµατα Πανεπιστηµιακής Νοµοθεσίας και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιµώνται µε την οικογενειακή και οικονοµική τους κατάσταση, τις βιοτικές τους ανάγκες, την ηλικία και την πρόβλεψη της εξέλιξής τους. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την πρόσληψη στη θέση αυτή να υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τοπικό τύπο, στο Τµήµα Πρωτοκόλλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ: 26610 87646, 87622, 87629, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Αίτηση,
– Βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής τους δράσης,
– Αντίγραφα τίτλων σπουδών και γνώσεις ξένων γλωσσών. Σε περίπτωση απόκτησής τους από το εξωτερικό απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας η άριστη ή πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρ. 28 του Π.∆. 50/2001 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
– Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης,
– Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν τα έτη δικηγορίας του υποψηφίου, ότι δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση,
– Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έµµισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4194/2013,
– Κάθε άλλο δικαιολογητικό για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.

∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη σχέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, µπορούν να εµφανισθούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, µαζί µε την αίτηση και τα σχετικά προαναφερόµενα δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έµµισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση του εντολέα, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έµµισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή να λαµβάνουν περιοδική αµοιβή.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από την πενταµελή επιτροπή του άρθρου 43 παργ. β του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013), η οποία θα καλέσει τους υποψηφίους σε ατοµική συνέντευξη. Μέσα σε ένα µήνα το πολύ από την τελευταία συνέντευξη εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η πρόσληψη θα γίνει µε απόφαση της Συγκλήτου σύµφωνα µε το Π.∆.203/2004 και τον Ν. 4194/2013. Όσον αφορά την αµοιβή του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή θα έχει εφαρµογή το άρθρο 9 παρ. 10 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015). Η παρούσα κοινοποιείται στον δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στην Κέρκυρα και στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, προκειµένου να τοιχοκολληθεί στο Κατάστηµα του Πρωτοδικείου και στα Γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα.

Συνημμένο αρχείο

 

Σχόλια