Προκήρυξη (1) θέσης Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή, ΕΚΚΑ

0

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων αναφέρονται στο κείμενο της Προκήρυξης καθώς και στα Παραρτήματα αυτής. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 19 Φεβρουαρίου 2015 και λήγει 20 Μαρτίου 2015.

– Προκήρυξη

– Παράρτημα Α΄

– Παράρτημα Β΄

– Παράρτημα Γ΄

– Αίτηση

Σχόλια