Προκήρυξη (1) θέσης καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή – ΕΚΠΑ

0

ΦEK 1152/11-11-15 (τ.Γ΄)

Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Νομικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής (συν. 24−6−2015) και της συνέλευσης της Νομικής Σχολής (24−6−2015) λαμβάνοντας υπόψη την από 3−6−15 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με :
1) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) όπως αναριθμήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και 10 παρ. 6 (ζ) καθώς και της παρ. 3 και 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) καθώς και τα άρθρα 34 και 48 του Ν.4115/2013 (24 Α΄),
2) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
3) την παρ. 5α του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ.4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
4) την παρ. 1 του αρθ. 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992,
5) την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
6) την περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (208 Α΄),
7) το Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) το Π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
9) τη Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουργική απόφαση (2619/Β΄) και τις από 20−12−2013 και 24−2−2014 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας Δημοσίου Δικαίου−Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της θέσης:

Το Συνταγματικό Δίκαιο περιλαμβάνει στο γενικό μέρος του ανάλυση της έννοιας του Συντάγματος και της σχέσης του προς την έννομη τάξη, του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, των θεμελιωδών συνταγματικών αρχών, των πολιτευμάτων και στο ειδικό μέρος ανάλυση των ρόλων των κατ’ ιδίαν οργάνων του κράτους και κυρίως των αρμοδιοτήτων τους και της σχέσης μεταξύ τους. Ένα δεύτερο νευραλγικό μέρος που ανήκει στο συνταγματικό δίκαιο είναι τα ατομικά δικαιώματα, στο οποίο εξετάζονται το γενικό μέρος, που αποτελεί εισαγωγή στην έννοια, στον τρόπο προσδιορισμού και εξεύρεσης των φορέων των δικαιωμάτων και στο τέλος στην οριοθέτηση των ατομικών δικαιωμάτων.

Η ενασχόληση με το Συνταγματικό Δίκαιο διασταυρώνεται συχνά με το γενικό και ειδικό διοικητικό δίκαιο (ενδεικτικά δίκαιο δημόσιας ασφάλειας, δίκαιο περιβάλλοντος, χωροταξικό δίκαιο κ.α.) αλλά και με το ιδιωτικό, όπου αυτό προσιδιάζει (δίκαιο προσωπικότητας κ.α.).
Κατά την εμβάθυνση στους τομείς του Συνταγματικού Δικαίου και ιδίως στον χώρο των ατομικών δικαιωμάτων προϋποτίθεται η γνώση αλλά και η αναφορά στο ενωσιακό δίκαιο (Συνθήκη της Λισσαβώνας και ΣΛΕΕ), στον Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά και στο γενικό και περιφερειακό διεθνές δίκαιο (Διεθνή Σύμφωνα για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνικός Χάρτης, ΕΣΔΑ κ.α.). Μεταξύ των κλασσικών μεθόδων ερμηνείας που εφαρμόζονται στο συνταγματικό δίκαιο, ιδιαίτερα πρόσφορη αναδείχθηκε και μια νέα μέθοδος, η συγκριτική μέθοδος ερμηνείας, η οποία κατά την ερμηνεία των ελληνικών συνταγματικών διατάξεων δίνει τη δυνατότητα λήψης υπ’όψη αποφάσεων δικαστηρίων άλλων χωρών και ιδίως των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών δικαστηρίων.
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι:
Α) να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedou.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται (ενδεικτικά):
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Β) να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρενες υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι πολίτες κρατών−μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια