Προκήρυξη 60 θέσεων Νομικών στο υπ. Οικονομικών

0

Το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί ότι έχει δοθεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ. αριθμ. 1Κ/2013 προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 186 κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Οικονομικών, εκ των οποίων οι εξήντα (60) θέσεις προορίζονται για Νομικούς (ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση [Link], απαραίτητα προσόντα είναι πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γνώση χειρισμού Η/Υ, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο ή στην Πολιτική Δικονομία ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή στην Ελεγκτική ή Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή διετής εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου ή της Πολιτικής Δικονομίας ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ή της Ελεγκτικής ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής.

Σχόλια