Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γ. Διεύθυνση Δικαιοσύνης της E.Επιτροπής

0

Το άτομο, το οποίο θα επιλεγεί θα συμβάλλει στην αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εστιάζοντας κυρίως στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή στις διαδικτυακές αγορές.

Επίσης, θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και για την αξιολόγηση των καταγγελιών για παραβίαση των νομοθετικών κανόνων.Παράλληλα, θα κληθεί να δημιουργήσει δεσμούς και σχέσεις συνεργασίας με άλλες Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες ασχολούνται με παρόμοια ζητήματα προκειμένου να υπάρχει μια ροή πληροφοριών στο εσωτερικό της Επιτροπής. Τέλος, θα πρέπει να επικοινωνεί με φορείς εκτός Επιτροπής ώστε αυτοί να ενημερώνονται για τις δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης.

Να επισημανθεί ότι οι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες αποσπώνται από δημόσιες υπηρεσίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης, στην Επιτροπή μπορούν να αποσπαστούν και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι σχετικές αιτήσεις [Link] υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών ενώ βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου Νομικής Σχολής.

Σχόλια